Jesteś: www.biotanika.pl | Oferta | Zboża

Sezam niełuszczony

Sezam niełuszczony

CENA:
6,25 PLN

WAGA:
250 g

Sezam jest ziarnem, które urzeka swoim głębokim, orzechowym smakiem. Może być wykorzystywany jako panierka, posypka, dodatek do sosów, sałatek, kanapek, ciast...

Prażony znakomicie komponuje się z białym i żółtym serem.

Jest jednym ze składników makrobiotycznej przyprawy gomasio.

Źródło: informacja na produkcie

Dystrybutor: Biofuturo

Ziarno

Ziarno

CENA:
4,20 PLN

WAGA:
400 g

Nasiona amarantusa to produkt specjalnego przez­na­cze­nia żywieniowego.
Nie zawiera glutenu, dzięki czemu może być stosowany w diecie chorych na celiakię.
Charakteryzuje się cennym pod względem żywieniowym skła­dem chemicznym, zawiera między innymi:

Białko bogate w aminokwasy egzogenne, zwłaszcza lizynę niezbędną dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz aminokwasów siarkowych (me­tio­ni­ny, cystyny i cysteiny). 

Tłuszcz bogaty w nie­na­sy­co­ne kwasy tłuszczowe, to­ko­fe­ro­le, tokotrienole i fitosterole ułatwiające zaopatrywanie ko­mórek w tlen oraz skwalen, który wpływa korzystnie na korygowanie gospodarki li­pi­do­wej krwi, obniża ryzyko choroby niedokrwiennej serca i wzmacnia odporność or­ga­niz­mu oraz poprawia wygląd skóry.

Nowość

Olejek

Olejek

CENA:
36,00 PLN

Olej ama­ran­tu­so­wy jest na­tu­ral­nym źró­dłem Nie­zbęd­nych Nie­na­sy­co­nych Kwa­sów Tłusz­czo­wych to­ko­fe­ro­li i to­ko­trie­no­li oraz co naj­waż­niej­sze — Skwa­le­nu — uni­kal­nej sub­stan­cji na­tu­ral­nie wy­stę­pu­ją­cej w płasz­czu li­pi­do­wym skó­ry czło­wie­ka­.

Je­go istot­ne wła­ści­wo­ści po­le­ga­ją na ochro­nie skó­ry przed agre­syw­ny­mi czyn­ni­ka­mi ze­wnętrz­ny­mi jak rów­nież na dzia­ła­niu prze­ciw­za­pal­nym oraz prze­ciw­bak­te­ryj­nym.

Na pod­kre­śle­nie za­słu­gu­je fakt iż za­war­tość pro­cen­to­wa skwa­le­nu w ole­ju jak i w płasz­czu li­pi­do­wym czło­wie­ka jest po­dob­na.


Olej ama­ran­tu­so­wy daje ko­rzyst­ny efek­t:

  • na­wil­że­nia i wy­gła­dze­nia skó­ry­,
  • ustę­po­wa­nia ob­ja­wów nad­mier­ne­go łusz­cze­nia i ro­go­wa­ce­nia­.

O­lej ama­ran­tu­so­wy po­le­ca­ny jest do co­dzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry ca­łe­go cia­ła a w szcze­gól­no­ści skó­ry twa­rzy szyi de­kol­tu oraz wspo­ma­ga­ją­co w le­cze­niu prze­su­szo­nej skó­ry rąk i stóp Nie za­wie­ra sztucz­nych barw­ni­ków ani sub­stan­cji za­pa­cho­wych Jest pro­duk­tem w 100% na­tu­ral­nym.

Sto­so­wać ze­wnętrz­nie:

  • bezpośrednio na skórę,
  • do kąpieli lub masażu.

Informacje zaczerpnięte ze strony producenta.

Płatki

Płatki

Płat­ki z na­sion ama­ran­tu­sa cha­rak­te­ry­zu­ją się wy­so­ką war­to­ścią od­żyw­czą i die­te­tycz­ną. Za­wie­ra­ją ok 17% biał­ka o wy­jąt­ko­wej jak na biał­ko ro­ślin­ne war­to­ści bio­lo­gicz­nej
Są one bo­ga­te w li­zy­nę me­tio­ni­nę i tryp­to­fan w któ­re są ubo­gie biał­ka zbóż trady­cyj­nych.


War­tość bio­lo­gicz­na biał­ka ama­ran­tu­sa wy­no­si ok 75% czym prze­wyż­sza war­tość bio­lo­gicz­ną mle­ka (73%) jęcz­mie­nia (62%) psze­ni­cy (56%) i ku­ku­ry­dzy (44%) Za­war­ty w płat­kach tłuszcz (ok 8%) jest bo­ga­ty w nie­zbęd­ne kwa­sy tłusz­czo­we oraz to­ko­trie­no­le (po­chod­ne wi­ta­mi­ny E)


Płat­ki z na­sion ama­ran­tu­sa są bo­ga­te w że­la­zo wapń i ma­gnez Za­war­tość że­la­za jest 5-krot­nie wyż­sza niż w psze­ni­cy­.

Informacje zaczerpnięte ze strony producenta.

Popping

Popping

Popping to produkt specjalnego przez­na­cze­nia żywieniowego.
Nie zawiera glutenu, dzięki czemu może być stosowany w diecie chorych na celiakię.
Charakteryzuje się cennym pod względem żywieniowym skła­dem chemicznym, takim jak:

Białko bogate w aminokwasy egzogenne, zwłaszcza lizynę niezbędną dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz aminokwasów siarkowych (me­tio­ni­ny, cystyny i cysteiny).

Tłuszcz bogaty w nie­na­sy­co­ne kwasy tłuszczowe, to­ko­fe­ro­le, tokotrienole i fitosterole ułatwiające zaopatrywanie ko­mórek w tlen oraz skwalen, który wpływa korzystnie na korygowanie gospodarki li­pi­do­wej krwi, obniża ryzyko choroby niedokrwiennej serca i wzmacnia odporność or­ga­niz­mu oraz poprawia wygląd skóry.

Informacje zaczerpnięte ze strony producenta.

Przepis tygodnia

przepisy/desery/ciasto_marchewkowe_kasiCiasto marchewkowe Kasi